Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

AKADEMİK YAYIN LİSTESİ*

Department of Political Science and Public Administration

List of Publications

*Yayınlar yıllık olarak ve ilgili öğretim elemanlarının bölümümüzde görev yaptıkları süre dahilinde yayımlamış oldukları çalışmalar esas alınarak hazırlanmıştır (Son Güncelleme: 9 Temmuz 2024). The publications have been listed annually concerning the period when the faculty members were working in our department (Last Revised: June 9th, 2024).

Yayın İçin Kabul Edilen Çalışmalar

Künye

Yayın Türü İndeks
Göçoğlu, V., & Göçoğlu, İ. D. (Forthcoming). Local potentials for achieving sustainable development goals: qualitative evidence from local governments in Türkiye. Local Government Studies, 0(0).
Makale
Web of Science Core Collection Social Sciences Citation Index (SSCI)
Penpecioğlu Savran, S. & Demirkol, A. (Eds.) (Forthcoming). Dış Göçün Odağında Türkiye Kentleri: Kuram, Uygulama ve Mekânın Değişimi. İdealkent Yayınları.  Kitap Uluslararası Yayınevi

2024 Yılı

Künye Yayın Türü İndeks
Öztürk, O., & Demirkol, A. (2024). Exploring the non-refoulement principle in the ECtHR jurisprudence: Syrians under Temporary Protection in Türkiye as a case study. Hacettepe Law Review, 14(1), 269-306. https://doi.org/10.32957/hacettepehdf.1406406   Makale ULAKBİM TR Dizin
Demirkol, A., & Radovici, M. C. M. (2024). Assessing Post-Ukraine Geopolitical Dynamics in The Greater Black Sea: A Comparative Analysis of Romania and Türkiye’s Positions. The 7th International Conference on Economics and Social Sciences, Bucharest. 13-14 Haziran 2024
Özet Bildiri Uluslararası Konferans
Göçoğlu, V., & Demirkol, A. (2024). Kamu Politikalarında Değişimin Evrensel Yönü: Üst-Hedef Arayışı. XI. Kamu Politikaları Çalıştayı. 31 Mayıs-1 Haziran 2024. Özet Bildiri Çalıştay
Demirkol, A., & Radovici, M. M. C. (2024). From “United in Exploitation” To “United in Diversity”: Postcolonial Perspectives Regarding Europe’s Economic Migration Fluxes. Social Policy Issues, 67(4), 1-22. https://doi.org/10.31971/pps/183491 Makale Scopus
Göçoğlu, V., Göçoğlu, İ. D., & Demirkol, A. (2024). Unveiling the duality: Visiting the big questions of public administration education through qualitative insights from Türkiye. Teaching Public Administration0(0). https://doi.org/10.1177/01447394241239495 Makale Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Göçoğlu, V., Göksu, S., & Kotter, R. (2024). Unleashing the urban technology dynamics: The interplay of AI patents, metropolitan area, population, and R&D expenditures in sustainable urban development. Journal of Urban Technology, https://doi.org/10.1080/10630732.2023.2289818 Makale Web of Science Core Collection Social Sciences Citation Index (SSCI)
Çam, F. & Demirkol, A. (2024). Yeni Kentli Orta Sınıf Ne Kadar Ortada? Aydın İlinde Katı Atıklar ile Bir Soylulaştırma İncelemesi. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 33(1), 49-76. Makale ULAKBİM TR Dizin
Demirkol, A. (2024). The prolonged dilemma: Refugees’ impact on labour market in Türkiye. International Migration, 62(1), 252-268. https://doi.org/10.1111/imig.13223
Makale Web of Science Social Sciences Citation Index (SSCI)

2023 Yılı

Künye Yayın Türü İndeks
Demirkol, A. (2023). Shifting Policies  Changing Lives: The Local Development and Privatization Nexus in Single-industry Towns. Amme İdaresi Dergisi, 56(4), 14–28. Makale Web of Science Core Collection Social Sciences Citation Index (SSCI)
Gündoğdu, Ş.(2023). Türkiye Modernleşmesini Tanzimat Eleştirileri Bağlamında Düşünmek: Taklit ve Günah Keçisi Kavramları. Tarih Araştırmaları Dergisi, 42(74), 289-310. https://doi.org/10.35239/tariharastirmalari.1300034 Makale ERIH Plus

MLA

Index Islamicus

Göçoğlu, V., & Göksu, S. (2023). How do industrialization and agricultural land use affect urban population in Turkey? Policy implications in the context of SDGs. Journal of Policy Modeling, https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2023.08.004 Makale Web of Science Core Collection Social Sciences Citation Index (SSCI)
Göksu, S., & Göçoğlu, V. (2023).Effects of urbanization, forestation, internet use, energy consumption, and gross domestic product on environmental degradation in Türkiye. Int. J. Environ. Sci. Technol. https://doi.org/10.1007/s13762-023-05157-4  Makale Web of Science Core Collection Science Citation Expanded (SCI-E)
Göçoğlu, V. & Demirkol, A. (2023). What competencies public policy education promises: A qualitative comparative analysis of university types, education levels, and courses in Turkey, Journal of Public Affairs Education, https://doi.org/10.1080/15236803.2023.2230105 Makale Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Demirkol, A. (2023). Refugees in urban areas: otherness, exclusion, and survival. TRC Journal of Humanitarian Action. 2(1). 65-77. Makale Uluslararası Hakemli
Gündoğdu, Ş. (2023). Türk İnkılabı Kavramının İnşası: Afyon Halkevi Dergisi Taşpınar Örneği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,22(Cumhuriyet’in 100. Yılı Özel Sayısı). 545 – 562. 10.21547/jss.1360851
Makale ULAKBİM TR Dizin
Göçoğlu, İ. D. , Negiz, N. & Göçoğlu, V.(2023). Türkiye’nin İklim Değişikliği ile Mücadele Serüveni: Akademik Yazın Üzerine Bir Araştırma . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 14(38), 626-648. https://doi.org/10.21076/vizyoner.1190162 Makale ULAKBİM TR Dizin
Demirkol, A. (2023). Uluslararası Hukukun Üç Yüzü: Eleştirel Bir Yaklaşım. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 14(54), 39-76. Makale ULAKBİM TR Dizin
Demirtaş, G., & Demirkol, A. (2023). Traditional Economists or Third Worldists? The Effect of Intellectual Property Rights on Economic Growth in Developing Countries. Slovak Journal of International Relations. 21(1), 45-60. Makele ERIH Plus
Feyzioğlu, Ü. ve K. Çınar. (2023). Çevrecilik ve Siyasal Ekoloji Üzerine Ontolojik ve Epistemolojik Bir Mukayese. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 25(1), 1-12. Makale ULAKBİM TR Dizin
Demirkol, A. (2023). A Perspective on Critical Security Concept and International Migration Nexus through Copenhagen School: The Quest for Societal Security. Lectio Socialis. 7(1), 23-32. Makale Index Copernicus ICI Journals Master List
Demirkol, A.(2023). Kontrolsüz Uluslararası Göç, Ulusal Güvenlik ve Türkiye: Bir Gelecek Perspektifi. İçinde Post-Güvenlik İkilemler, Entegrasyonlar, Modeller ve Asya. (Ed. E. Ekici). 609-627. TASAM Yayınları.  Tam Metin Bildiri Ulusal Yayınevi Bildiri Kitabı
Göçoğlu, V., & Karkın, N. (Eds.) (2023). Citizen-Centered Public Policy Making in Turkey. Springer. Kitap Uluslararası Yayınevi
Çalışkan, A., & Demirkol, A.(2023). Kent Mültecileri Ötekinin Yeni Yüzü Mü? Afyonkarahisar’da Kent Mültecilerinin Yerel Ekonomiye Etkileri. İçinde: E. Öz ve İ. Ciğerci (Eds.) Göç: Sosyoekonomik ve Mali Yansımalar. Ekin. (ss. 125-137). Kitap Bölümü Uluslararası Yayınevi

2022 Yılı

Künye Yayın Türü İndeks
Göbel, A. ve M. Fişne. (2022). M. Saffet Engin, Kemalizm ve Demokrasi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(3), 1104-1123. Makale
ULAKBİM TR Dizin
Demirkol, A. (2022). Why Is There No Third World War Yet? Slovak Journal of International Relations, 20(3), 277-290. Makale ERIH Plus
Gündoğdu, Ş.(2022). İkinci Meşrutiyet döneminde İslamcılığın Türkçülük eleştirisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 33-45. Makale ULAKBİM TR Dizin
Demirkol, A.(2022). An Empirical Analysis of Securitization Discourse in The European Union. Migration Letters. 19(3). 273-286. Makale Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Kırdım, Ş. E.(2022). Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Ultra Vires Kararlarının Sınırları ve Yargısal Denetimi. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2022(1). 31-72.  Makale ULAKBİM TR Dizin
Demirkol, A. (2022). Kentlerde Yer Duygusu: Karadeniz Ereğli ve Özelleştirmenin Yerel Etkileri. İdealkent Yayınları. Kitap Uluslararası Yayınevi
Kırdım, Ş. E. (2022). Uluslararası Hukukta Israrlı İtiraz. On iki Levha Yayınları. Kitap Uluslararası Yayınevi
Polat, Z. (2022). Sosyokültürel Özellikleriyle Osmanlı Ermenileri: Afyonkarahisar Örneği. İçinde: S. Beyoğlu, G. Arslan (eds.). Türk-Ermeni İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını. Nobel Yayıncılık. Kitap Bölümü Uluslararası Yayınevi
Göçoğlu, V. (2022). Çin’in Yapay Zeka Politikaları. İçinde: E. Akman, T. Bayram, A. Chiftci (Eds.) Yapay Zeka Politikaları: Ülke İncelemeleri. Nobel Yayıncılık. Kitap Bölümü Uluslararası Yayınevi
Göçoğlu, V., Göçoğlu, İ. D., Öktem, M. K. (2022). Investing in Children for Achieving Sustainable Development Goals in Turkey: Case of Eco-School Program. In: Leal Filho, W., Dinis, M.A.P., Moggi, S., Price, E., Hope, A. (Eds.) SDGs in the European Region . Implementing the UN Sustainable Development Goals – Regional Perspectives. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91261-1_15-1
Kitap Bölümü Uluslararası Yayınevi
Demirkol, A.(2022). Realism Said, “Goodbye!” to Liberalism: The Case of Russia’s Invasion in Ukraine. 21st International Scientific Conference of Doctoral Students and Young Scholars Economic, Political and Legal Issues of International Relations, 3-4 June 2022, Virt, Slovakia.  Tam Metin Bildiri Uluslararası Yayınevi Bildiri Kitabı
Demirkol, A.(2022). Critical Security Studies, Securitization, and International Migration. Security Dilemmas in Turkey’s Geopolitical Environment: Global Crises and Regional Impacts. Foreign Policy Institute: Ankara. Rapor  

2021 Yılı

Künye Yayın Türü İndeks
Kırdım, Ş. E. ve A. Demirkol (2021). Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Bir Kaynağı Olarak Uluslararası Örf ve Âdet Hukuku. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 25(4). 379-434. Makale
ULAKBİM TR Dizin
Kırdım, Ş. E. ve A.Demirkol. (2021). Türk Göç Hukukunu TWAIL Üzerinden Değerlendirmek: Dünya Beş’ten Ne Kadar Büyük?. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 18(2). 1577-1613.  Makale
ULAKBİM TR Dizin
Kırdım, Ş. E. (2021). Uluslararası Örgütlenmenin Gelişimine Retrospektif Bir Bakış: On Dokuzuncu Yüzyılın Alametifarikası. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 46. 451-466. Makale
ULAKBİM TR Dizin
Düzsöz, E. (2021). Kaos İçerisinde Düzen Arayışı: Kaddafi Dönemi ve Sonrası Libya. Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi. 9(2). 295-330. Makale Index Copernicus

SOBİAD

Asos İndeks

EBSCO Host

Demirkol, A. ve Ş. E. Kırdım.  (2021). Marksizm ve Uluslararası Hukuk: Teori mi Eleştiri mi?. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2021(1). 417-454. Makale ULAKBİM TR Dizin
Demirkol, A. (2021). Merkezin Kârı mı Yerelin Refahı mı? Tek Endüstrili Kentlerde Özelleştirmenin Yerel Sonuçları. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi. 30(2). 97-127. Makale ULAKBİM TR Dizin
Demirkol, A. (2021). Understanding American Strategic Culture and Foreign Policy Through Robert Kagan: A Review. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi. 4(1). 1-17. Makale Ulusal Hakemli Dergi
Kırdım, Ş. E. (2021). Uluslararası Hukuk Savaş Halinde: Trump Yönetiminin Uluslararası Hukuk Yaklaşımı Üzerine Bir İnceleme. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 12(1). 148-164. Makale ULAKBİM TR Dizin
Kırdım, Ş. E. (2021). TWAIL’i Anlamak: Uluslararası Hukuka Eleştirel Bir Yaklaşım. Public and Private International Law Bulletin. 41(1). 129-158. Makale Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Kırdım, Ş. E. ve A. Demirkol. (2021). San Francisco Konferansı Görüşmeleri ve Birleşmiş Milletler Kararları Işığında Self-Determinasyon Kavramının İncelenmesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 25(1). 389-430. Makale ULAKBİM TR Dizin
Safi, S. H. ve Ş. E. Kırdım. (2021). 11 Eylül Sonrası Amerikan Dış Politikasının Terörizmle Mücadele Özelinde Değerlendirilmesi.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 14(76). 219-232. Makale Ulusal Hakemli Dergi
Kırdım, Ş. E. (2021). Uluslararası Hukukta İnsani Müdahale Doktrini ve Birleşmiş Milletlerde Paylaşımlı Yetki Mekanizması. Yetkin Yayınları. Kitap Uluslararası Yayınevi 
Demirci, F. (2021). Meşru Devletin İnşası: Klasik Toplum Sözleşmesi Kuramlarında Birey-Devlet İlişkisi (Hobbes, Locke, Rousseau).Orion Kitabevi. Kitap Uluslararası Yayınevi 
Fişne, M. (2021). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Dış Politika Alanındaki Değişim ve Dönüşüm. İçinde: A. Yılmaz, T. Güler (Eds.) Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Ekin Yayınevi. Kitap Bölümü Uluslararası Yayınevi
Pektaş, E. K.(2021). Akıllı Kentler ve Türkiye’deki Akıllı Kent Uygulamalarında Ana Trendler. İçinde: Y. Bulut, M. M. Aslan (Eds.) Akıllı Kentler: Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler. Ekin Kitabevi Yayınları. Kitap Bölümü Uluslararası Yayınevi
Feyzioğlu, Ü. (2021). Felsefi Bir Mistisizm mi Politik Bir Düşünce mi? Derin Ekoloji Üzerine Bir Değerlendirme. 1. Uluslararası Artuklu İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Kongresi. 20-21 Kasım 2021. Özet Bildiri Uluslararası Kongre
Gündoğdu, Ş. (2021). Mimesis/Taklit ve Günah Keçisi Kavramları Üzerinden Tanzimat Eleştirilerini Düşünmek. 1. Uluslararası Artuklu İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Kongresi. 20-21 Kasım 2021. Özet Bildiri Uluslararası Kongre
Kırdım, Ş. E. (2021). Neo-Kolonyal Uluslararası Hukuk: Demokrasi Yanlısı Müdahale Yeni Medenileştirme Misyonu Mu? 4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi. 1-3 Eylül 2021. Özet Bildiri Uluslararası Kongre
Kırdım, Ş. E. (2021). ECOWAS’ın Gambiya Müdahalesi ve Uluslararası Hukuk. 7. Uluslararası Hukuk Sempozyumu. 27-28 Mayıs 2021. Özet Bildiri Uluslararası Kongre
Demirkol, A. ve Ş. E. Kırdım. (2021). Uluslararası Hukuka Ontolojik Bir Meydan Okuma. 7. Uluslararası Hukuk Sempozyumu. 27-28 Mayıs 2021. Özet Bildiri Uluslararası Kongre
Demirkol, A. (2021). Avrupa Birliği’nin Göçü Güvenlikleştirmesi: Göçün Teröre Etkisi. Türkiye Ekonomi Kurumu Yedinci Uluslararası İktisat Kongresi. 9-11 Nisan 2021. Özet Bildiri Uluslararası Kongre

2020 Yılı

Künye Yayın Türü İndeks
Altıntaş, M. ve E. K. Pektaş. (2020). Küreselleşme Sürecinin Ulus Devlet Üzerindeki Etkileri ve Ulus Devletin Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi22(1). 115–126. Makale Uluslararası Hakemli Dergi
Çınar, K. ve A. Limon. (2020). İslamofobik Bir Savaş İçinde Bir Lider: Bosna Savaşı ve Aliya İzzetbegoviç. KAÜİİBFD. 11(Ek Sayı 1), 306-324. Makale ULAKBİM TR Dizin
Kırdım, Ş. E. (2020). Pandemilerle Mücadele İçin Uluslararası Hukukta “Cebri Yardım”. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi. 10(2). 760-795. Makale ULAKBİM TR Dizin
Kırdım, Ş. E. (2020). Katiller Demokrasiyi Savunurken: Antik Yunan’da Tiran Katli Olgusunun Hukuki Dayanakları. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi10(1). 108–149. Makale ULAKBİM TR Dizin
Şimşek, M. (2020). Çoğulculuk ve Vesayet İkileminde 1961 Anayasası. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.22(TBMM’nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı). 221-240. Makale ULAKBİM TR Dizin
Feyzioğlu, Ü. (2020). Klasik Siyaset Felsefesinde Doğa ve Toplum. İçinde: A. Aykutalp, A. B. Certel (Eds.) Siyaset Teorisinde Güncel Tartışmalar. İstanbul: Efe Akademi. (ss. 93-126). Kitap Bölümü Uluslararası Yayınevi
Çınar, K. ve A. Limon. (2020). İslamofobik Bir Savaş İçinde Bir Lider: Bosna Savaşı ve Aliya İzzetbegoviç. Kafkas Üniversitesi 1. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi. 5-6-7- Mart 2020. Kars. Özet Bildiri Ulusal Kongre
Demirkol, A. (2020). Merkezin Kârı Mı Yerelin Refahı Mı? Tek Endüstrili Kentlerde Özelleştirmenin Yerel Sonuçları. 5. Kent Araştırmaları Kongresi. 7-8-9 Ekim 2020. Ankara. Özet Bildiri Uluslararası Kongre
Feyzioğlu, Ü. (2020). İlkçağ Siyasal Düşüncesinde Doğa ve Toplum. Kafkas Üniversitesi 1. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi. 5-6-7- Mart 2020. Kars. Özet Bildiri Ulusal Kongre
Gündoğdu, Ş. (2020). Bir Egemenlik Anlatısı Olarak Gemi Metaforu: Hangi Gemideyiz? Kafkas Üniversitesi 1. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi. 5-6-7- Mart 2020. Kars.
Özet Bildiri Ulusal Kongre

2019 Yılı

Künye Yayın Türü İndeks
Akpınar, O. ve E. K. Pektaş. (2019). Yavaş Şehirler, Cittaslow ve Kentsel Yasam Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Seferihisar Halkının Algısı Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 21(1). 31–46.
Makale Uluslararası Hakemli Dergi
Yılmaz, İ. (2019). Board Members and Board Characteristics Effect on Bank Performance in Turkey. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi74(3). 931–960. Makale ULAKBİM TR Dizin
Yılmaz, İ. (2019). Impact of Privatisation on Refuse Collection: Review of Theoretical and Empirical Studies. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 19. 545–562. Makale ULAKBİM TR Dizin
Kırdım, Ş. E. (2019). Turkish Operations in Syria and International Law. II. ALKUSAM International Relations Congress, Antalya. Özet Bildiri Uluslararası Kongre

2018 Yılı

Künye Yayın Türü İndeks
Kırdım, Ş. E. (2018). Crime of Aggression Under the Rome Statute and Exclusion of Unilateral Humanitarian Intervention. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3(33). 353–362. Makale ULAKBİM TR Dizin
Özsoy, H. N. ve E. K. Pektaş. (2018). Bir Kentli Hakkı Olarak Dolaşım Hakkı Afyonkarahisar Halkının Algısı Üzerine Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 5(2). 267–286. Makale Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Pektaş, E. K. ve A. Demirkol. (2018). Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınma Sürecindeki Rolü ve Etkileri Zafer Kalkınma Ajansı Örneği. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 16(2). 77–98. Makale ULAKBİM TR Dizin
Yılmaz, İ. (2018). Politically Connected Firms: A Review. Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi. 14(4). 1081-1102.(ULAKBİM TR Dizin) Makale ULAKBİM TR Dizin
Yılmaz, İ. (2018). Can Market Failure Explain the Existence of Publicly Funded Broadcasting Service in The Digital Era? Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi8(16). 213–234. Makale ULAKBİM TR Dizin
Yılmaz, İ. (2018). Types of Leadership That are More Suitable for Public Service Organizations. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi5(13). 314–321. Makale Ulusal Hakemli Dergi
İlgar, Y. ve Z. Polat. (2018). Osmanlı Döneminde Afyonkarahisar’da Eğitim. 2. Afyonkarahisar Kent Müzesi Araştırmaları Cilt 1. (Ed. Cihad Cihan). Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Yayınları. 115-150. Kitap Bölümü Ulusal Yayınevi
Polat, Z. (2018). Afyonkarahisar’da Osmanlı Dönemi Cami ve Mescitleri. 2. Afyonkarahisar Kent Müzesi Araştırmaları Cilt 1. (Ed. Cihad Cihan). Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Yayınları. 58-82. Kitap Bölümü Ulusal Yayınevi
Çınar, K. (2018). Taşpınar Dergisi’nin İkinci Dönemi (1963 1968) Üzerine Bir Değerlendirme. 8. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar. Özet Bildiri Uluslararası Kongre
Pektaş, E. K.(2018). Belediye Yönetimlerinde Temizlik Hizmetleri ve Afyonkarahisar Belediyesi Örneği. 8. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar. Özet Bildiri Uluslararası Kongre
Pektaş, E. K.(2018). Büyükşehir Belediyeleri Örneğinde Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Çevre Eğitimi Hizmetleri. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi/International Congress on Science and Education, UBEK/ICSE, Afyonkarahisar. Özet Bildiri Uluslararası Kongre
Pektaş, E. K.(2018). Neighbourhood Management after Law No. 6360 in Turkey and New Approaches. Third Mediterranean International Congress on Social Sciences (MECAS III), Budapeşte. Özet Bildiri Uluslararası Kongre
Pektaş, E. K.(2018). The Social Awareness Related To the Use of Renewable Energy Technologies in Everyday Life in Turkey. 3rd International Congress on Economics, Finance and Energy – EFE’2018, Almaty. Özet Bildiri Uluslararası Kongre
Polat, Z.(2018). Sosyo Ekonomik Açıdan Afyonkarahisar’da Gayrimüslimler (1840-1922). 8. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar. Özet Bildiri Uluslararası Kongre

2017 Yılı

Künye Yayın Türü İndeks
Eray, Ş. (2017). Habermascı Kamusal Alan Bağlamında Yeni Toplumsal Hareketler. İdealkent. 21(8). 315-337. Makale ULAKBİM TR Dizin
Kırdım, Ş. E. (2017). A Neo Realist Case Study of U.N.- Authorized Humanitarian Interventions in The PostCold War World. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi19(3). 615–632. Makale ULAKBİM TR Dizin
Kırdım, Ş. E. (2017). Comments On Some Rules Applicable To Armed Conflicts Under International Humanitarian Law. International Journal of Academic Value Studies10. 56–63. Makale Uluslararası Hakemli Dergi
Kırdım, Ş. E. (2017). Dichotomous Practice of International Relations: Theory Behind Humanitarian Intervention Until World War II. Akademik Bakış61. 26–41. Makale Uluslararası Hakemli Dergi
Kırdım, Ş. E. (2017). Failed Efforts to Reform Humanitarian Intervention System in the United Nations. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi19(1), 75–85. Makale Uluslararası Hakemli Dergi
Kırdım, Ş. E. (2017). Uluslararası Hukukta Davet İle Müdahale Örneği: Rusya’nın Suriye’ye Askeri Müdahalesi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi1. 181–191. Makale Ulusal Hakemli Dergi
Pektaş, E. K. (2017). Gönüllü İtfaiyecilik Örneğinde Türkiye’de Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 22. 2095–2107. Makale Uluslararası Hakemli Dergi
Eray, Ş. (2017). Feminist Institutionalism: An Effective Collaboration of New Institutionalism and Feminist Theories. Recent Developments in Social Sciences: Political Sciences and International Relations. (Ed. Yücel Acer, Igor Koval, Mehmet Ali Icbay ve Hasan Arslan). IASSR. 261-270. Kitap Bölümü Uluslararası Yayınevi
Eray, Ş. (2017). Feminizm. Siyasi İdeolojiler. (Ed. Buğra Kalkan ve Hasan Yücel Başdemir). Adres Yayınları. 152-171. Kitap Bölümü Uluslararası Yayınevi
Aslantaş, Y. ve Ş. Eray. (2017). Kamu Yönetiminde Cam Tavan Sendromu: Türkiye’de Devlet Üniversiteleri Örneği. 14. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR14), Van. Özet Bildiri Uluslararası Kongre
Keskin, A. ve İ. Yılmaz. (2017). Relationship Between Income Distribution and Economic Growth in Developing Countries:  A Panel Study. International Applied Social Sciences Congress (IASOS), Uşak. Özet Bildiri Uluslararası Kongre
Pektaş, E. K.(2017). Gönüllü İtfaiyecilik Örneğinde Türkiye de Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım. 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR15) Dijital Çağda Kamu Yönetimi Politikaları, Isparta. Özet Bildiri Uluslararası Kongre
Pektaş, E. K. (2017). Gönüllü İtfaiyecilik Örneğinde Türkiye de Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım. 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR15) Dijital Çağda Kamu Yönetimi Politikaları, Isparta. Özet Bildiri Uluslararası Kongre
Pektaş, E. K. ve A. Demirkol. (2017). Belediye Yönetimlerinde İtfaiye Hizmetleri ve İtfaiye Hizmetlerinde Yeniden Yapılanma. Mediterranean International Conference on Social Sciences (MECAS I), Mediterranean Economy, Culture, Architecture and Security, Podgorica. Özet Bildiri Uluslararası Kongre

 

2016

MAKALELER/JOURNAL ARTICLES

Fişne, M. (2016). An Inquiry into the Ethical Foreign Policy as an Affecting Perspective on the New Turkish Foreign Policy. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 18(2). 153-169. (ULAKBİM TR Dizin)

KİTAP BÖLÜMLERİ/BOOK CHAPTERS

Fişne, M. (2016). Dış Politikada Değerlerin Yeri: Etik/Değerler Temelli Dış Politika Yaklaşımı. Değerler Bilançosu Sarı Kitap. (Ed: Hasan Hüseyin Bircan ve Bülent Dilmaç). Çizgi Kitabevi. 29-44.

 

Eray, Ş. (2016). Bir Sosyal Politika ve Adli Konu Olarak Çocukların Korunma Sorunu. Kentsel Güvenlik ve Çocuk Suçluluğu. (Ed. Ayşe Çolpan Kavuncu). Polis Akademisi Yayınları. 263-273.

 

BİLDİRİLER/PROCEEDINGS

Polat, Z. (2016). Türkiye’de Demokrasi ve Darbe. Türkiye’de Demokrasi ve Darbe Paneli.

 

Pektaş, E. K ve A. Demirkol. (2016). Zafer Kalkınma Ajansı Örneğinde Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Sosyal Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik Katkıları. UNIDAP International Regional Development Conference, Muş.

 

Pektaş, E. K. (2016). Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınma Sürecindeki Rolü ve Etkileri: Zafer Kalkınma Ajansı Örneği. 2nd International Congress on Economics, Finance and Energy (EFE’2016), Almatı.

 

2015

MAKALELER/JOURNAL ARTICLES

Eray, Ş. (2015). Gender Equality Policy in Turkey in the context of Feminist Historical Institutionalism. Kimlik: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Dergisi. 2(Güz). 59-71. (Ulusal Hakemli)

 

KİTAP BÖLÜMLERİ/BOOK CHAPTERS

Fişne, M. (2015). Avrupa Birliği Değerleri ve Tutarsızlık Sorunu. Değerler Bilançosu Mavi Kitap. (Ed: Hasan Hüseyin Bircan ve Bülent Dilmaç). Çizgi Kitabevi. 203-212.

 

BİLDİRİLER/PROCEEDINGS

Eray, Ş. (2015). Public Policy on Gender Equality in Turkey: Political Representation. International Conference on Knowledge & Politics in Gender & Women’s Studies, Ankara.

 

Fişne, M. (2015). An Inquiry into the Debate on Majority versus Plurality in the Recent Turkish Politics. Annual Conference Where Democracy Goes.

 

Pektaş, E. K. (2015). Citizen Participation in Turkish Local Government System. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Saraybosna.

 

2013

BİLDİRİLER/PROCEEDINGS

Çınar, K. ve Z. Polat. (2013). Technology and Social Change: Ottoman Railways in The Late Nineteenth Century. European Conference in Technology and Society Eurotecs-2013.

 

Pektaş, E. K. (2013). Türkiye’de Mahalle Yönetimlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Semt Yönetimleri Alternatifi. I International Scientific Conference of YoungResearchers, 27 Nisan 2013, Kafkas Üniversitesi, Bakü Azerbaycan.

  

2012

MAKALELER/JOURNAL ARTICLES

Pektaş, E. K. (2012). Yerel Meclislerin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 17(1). 325-339. (Uluslararası Hakemli)

 

BİLDİRİLER/PROCEEDINGS

Pektaş, E. K. (2012). İşlevselliği Yönüyle Cumhuriyet Dönemi’nde Mahallenin ve Mahalle Yönetiminin Dünü-Bugünü. Uluslararası Cumhuriyetten Günümüze Şehir ve Şehircilik Şehir Sempozyumu, Çorum Belediyesi, 02-04 Kasım 2012, Çorum, Türkiye.

 

2011

MAKALELER/JOURNAL ARTICLES

Pektaş, E. K. (2011). Belediye Hizmetlerinde Bilgi-İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve e-Belediye Uygulamalarındaki Son Gelişmeler: Bir Literatür Taraması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 13(1). 65-89. (ULAKBİM TR Dizin)

 

KİTAPLAR/BOOKS

Pektaş, E. K. (2011). Bir Çevre Politikası Aracı Olarak Türkiye’de Çevre Eğitimi. Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları.

 

BİLDİRİLER/PROCEEDINGS

Pektaş, E. K. (2011). Yerel Hizmetlerde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve e-Belediye Uygulamalarındaki Son Gelişmeler. Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (ICKEM 2011), 23-25 Haziran 2011, Saraybosna, Bosna Hersek.

 

Pektaş, E. K. (2011). Yerel Meclislerin Bilgi Edinme ve Denetim Yetkileri Üzerine Bir Değerlendirme. 6. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-VI) Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi. Adıyaman.

 

Pektaş, E. K. (2011). Meydanların Kent Yaşamındaki Yeri ve Osmanlı’da Kent Meydanları. Çorum Belediyesi Uluslararası Osmanlı Medeniyeti’nde Şehir Sempozyumu, 25-27 Kasım 2011.

 

2010

MAKALELER/JOURNAL ARTICLES

Pektaş, E. K. (2010). Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Temel Sorunlar. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitütüsü Akademik İncelemeler Dergisi. 5(1). 4-22. (Ulusal Hakemli)

 

Pektaş, E. K. ve F. Akın. (2010). Avrupa Kentsel Şartları Perspektifinde Bir Kentli Hakkı Olarak ‘Katılım Hakkı’ ve Türkiye. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 12(2). 23-49. (Ulusal Hakemli)

 

KİTAP BÖLÜMLERİ/BOOK CHAPTERS

Polat, Z. (2010). Milli Mücadele Döneminde Afyonkarahisar’daki Azınlıklar ve Faaliyetleri. Milli Mücadele ve Büyük Taarruzda Afyonkarahisar. (Ed. Hasan Babacan). Afyonkarahisar.

 

Sağbaş, İ. ve M. Fişne. (2010). Avrupa Birliği Bölgesel Gelişme Politikası. Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye – Ortak Politikaların Oluşumu ve Uyumlaştırılması. (Ed. M. Kar ve H. Arıkan) Bursa: Ekin Yayınevi. 189-212.

BİLDİRİLER/PROCEEDINGS

Korkut, M. (2010). İnsan Haklarının Yasal Düzenlemesi. Afyonkarahisar Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu İnsan Hakları Paneli. 10 Aralık 2010, Afyonkarahisar.

  

2009

MAKALELER/JOURNAL ARTICLES

Pektaş, E. K. (2009). Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları ve Afyonkarahisar İli Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 11(2). 241-260. (Ulusal Hakemli)

 

BİLDİRİLER/PROCEEDINGS

Fişne, M. (2009). Essential Components of Democracy within the European Union Membership Criteria. I. International European Union, Democracy, Citizenship and Citizenship Education Syposium, Uşak, 28-30 Mayıs 2009.

 

Fişne, M. (2009). Exploring the Sustainable Development Model within the European Union. I. International Symposium on Sustainable Development (ISSD’09), 9-10 Haziran 2009, Saraybosna, Bosna Hersek.

 

Pektaş, E. K. (2009). Functions of Local Governments for the Implementation Sustainable Development: The Case of Turkey. I. International Symposium on Sustainable Development (ISSD’09), 9-10 Haziran 2009, Saraybosna, Bosna Hersek.

 

Pektaş, E. K. ve F. Akın. (2009). Yargısal Denetime Kapalı Olma Durumları Açısından Türkiye. I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu. 28-30 Mayıs 2009,e Uşak Üniversitesi, Uşak.

 

2008

BİLDİRİLER/PROCEEDINGS

Fişne, M. (2008). Transformatory Power of the European Union Membership Process As Illustrated in the Case of Turkey. First International Conference on Manegement and Economics, ICME’08. Tiran, Arnavutluk. 28-29 Mart 2008.

 

Pektaş, E. K. (2008). Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları (Afyonkarahisar Örneği). I. Coğrafi Bilgi Sistemleri Günleri Sempozyumu, 19-21 Kasım 2008.

 

2007

MAKALELER/JOURNAL ARTICLES

Bayram, A. K. ve K. Çınar. (2007). İktidar ve Siyasetin Gölgesinde Bürokrasi ve Demokrasi İlişkisi: İdealler, Zorunluluklar, Gerilimler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9(1). 11-24. (Ulusal Hakemli)

 

KİTAP BÖLÜMLERİ/BOOK CHAPTERS

Pektaş, E. K. ve H. Koçak. (2007). Bir Yerel Katılım Aracı Olarak Kent Konseyleri ve Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Örneği. Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yönetimi. (Ed. Abdullah Yılmaz ve Yavuz Bozkurt) Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları. 117-156.

 

2005

KİTAPLAR/BOOKS

Karazeybek, M., Z. Polat ve Y. İlgar. (2005). Afyonkarahisar Vakıf Eserleri. Afyonkarahisar.

 

2004

KİTAP BÖLÜMLERİ/BOOK CHAPTERS

Polat, Z. (2004). Halkçı Mustafa Kemal yahut Halkın Mustafa Kemal’i. Az Bilinen Yönleriyle Atatürk. (Ed. Necmi Ülker). İzmir: Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını. 251-259.

 

Polat, Z. (2004). Milli Mücadele Yıllarında Afyonkarahisar. Anadolu’nun Kilidi Afyon. Afyon Valiliği. 113-131.

 

BİLDİRİLER/PROCEEDINGS

Pektaş, E. K. (2004). Belediye Zabıtasının Sorunları ve Belediye Zabıta Hizmetlerinde Yeniden Yapılanma. Yerel Yönetimler Kongresi Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, 03-04 Aralık 2004, Biga/Çanakkale

 

2003

KİTAPLAR/BOOKS

Fişne, M. (2003). Political Conditions For Being A European State: The Copenhagen Political Criteria and Turkey. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları.

 

KİTAP BÖLÜMLERİ/BOOK CHAPTERS

Fişne, M. (2003). Avrupa Birliği’nin Doğuşu ve Gelişimi. Avrupa Birliği Ortak Politikaları ve Türkiye – Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Politikaların Uyumlaştırılması. (Ed. M. Kar ve H. Arıkan) İstanbul: Beta Yayınevi. 55-73.

 

2002

MAKALELER/JOURNAL ARTICLES

Dündar, Y. ve M. Fişne. (2002). Avrupa Birliği’nde Çevresel Ekonomik Uygulamalar. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 4(2). 119-136. (Ulusal Hakemli)

 

KİTAPLAR/BOOKS

Polat, Z. (2002). Ali Çetinkaya: Hayatı-Eserleri-Kişiliği ve Devlet Adamlığı. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları.

 

2001

MAKALELER/JOURNAL ARTICLES

Fişne, M. (2001). Euro’ya Tam Geçiş Yönünde Kaydedilen Gelişmeler ve Euro’nun Avrupa Entegrasyon Süreci Açısından Anlamı. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 3(2). 89-104. (Ulusal Hakemli)

 

Dündar, Y. ve M. Fişne. (2001). Avrupa Topluluğu Çevre Politikaları ve Altıncı Çevre Eylem Programı. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 3(1). 137-153. (Ulusal Hakemli)

 

BİLDİRİLER/PROCEEDINGS

Dündar, Y. ve M. Fişne. (2001). Avrupa Topluluğu Çevre Politikaları ve Altıncı Çevre Eylem Programı. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 5-8 Ekim 2001.

 

2000

KİTAPLAR/BOOKS

Pektaş, E. K., Z. Toprak, A. Yıldız ve Ş. Atak. (2000). 21. Yüzyıla Girerken Belediye Zabıtası. İzmir: Ege Belediye Zabıtaları Vakfı (EGE-ZAV) Yayını.

 

BİLDİRİLER/PROCEEDINGS

Pektaş, E. K., Z. Toprak, A. Yıldız ve Ş. Atak. (2000). 21. Yüzyıla Girerken Belediye Zabıtası. Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE. Ankara.

 

1999

MAKALELER/JOURNAL ARTICLES

Fişne, M. (1999). Soğuk Savaş Sonrasında Türk Dış Politikasında Avrasya Bölgesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 1(1). 219-237. (Ulusal Hakemli)

 

KİTAP BÖLÜMLERİ/BOOK CHAPTERS

Pektaş, E. K. (1999). Büyük Kent Belediyelerinin Eğitim ve Kültür Hizmetleri. Siyasette Kadınlar ve Gençler. Anadolu Matbaacılık. 341-362.

 

1997

KİTAPLAR/BOOKS

Çınar, K. (1997). Kamu Yönetiminde Yozlaşma ve Rüşvet. TÜGİAD.

14 Eylül 2021, Salı 1181 kez görüntülendi