Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

LİSANSÜSTÜ TEZLER LİSTESİ

Department of Political Science and Public Administration

List of Graduate Theses

 

YÖK Tez Numarası/

Thesis Number

Yazar/

Author

Yıl/

Year

Tez Başlığı/

Thesis Title

Tez Türü/

Degree

Danışman/

Supervisor

187777 ADNAN TOPCU 2006 Siyasal Karar Alma Organları Üzerine Çıkar ve Baskı Gruplarının Etkileri

The Effects of Interest and Pressure Groups on The Actors Political Decision Making

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst. Prof.Dr. Osman Tekir
219837 ALİ SABAH 2008 Türkiye’de Adli Kolluk Uygulamaları

Judicial Force Applications in Turkey

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Şerif Öner
220076 ŞENOL ESMER 2008 Yerel Yönetim Birlikleri

Unions of Local Governments

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Şerif Öner
219400 ŞAHİN TOSBIYIK 2008 Avrupa Vatandaşlığının Bir Parçası Olarak Avrupa Ombudsmanlık Kurumu

European Ombudsman as A Part of European Citizenship

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Hasan Korkut
229253 SÜMEYRA KELEŞ 2008 Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği

Applications of Social Municipalities in Turkey and Ankara

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Şerif Öner
219355 BEKİR DEMİRCİ 2008 Türkiye’de Kentleşmenin Kentsel Kültürel Mirasa Etkileri

The Effects of Urbanisation on the Urban Cultural Heritage

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Osman Tekir
219384 OĞUZ ÖZKARSLI 2008 İdarenin Kusursuz Sorumluluğu ve Risk İlkesi

Faultless Liability of Administration and Risk Principle

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Kerim Çınar
330234 MUHAMMET MUSTAFA PEPE 2013 Büyükşehir Belediyelerinin Spor Hizmetleri: Antalya Büyükşehir Belediyesi Örneği

Sport Services of Metropolitan Municipalities: The Case of Antalya Metropolitan Municipality

Yüksek Lisans/MA Doç.Dr./Assoc.Prof.Dr. Ethem Kadri Pektaş
345454 GÜRAY GÖZDE ELMALI 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’nın Türkiye Uygulamasının Erasmus Programı Bağlamında Değerlendirilmesi

Evaluation of The Implementation of The European Union Education and Youth Programmes in Turkey in The Context of Erasmus Programme

Yüksek Lisans/MA Doç.Dr./Assoc.Prof.Dr. Mustafa Fişne
348014 ERKAN TOYGAR 2013 Kemal H. Karpat’a Göre Türkiye’de Modernleşme ve Demokrasi Sorunları

According to Kemal H. Karpat Problems of Modernization and Democracy in Turkey

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Kerim Çınar
351802 AYŞE SAYİR ÖRS 2013 Kameralizm ve Osmanlı Devletine Etkileri (1808 – 1876)

The Cameralism and the Effects of The Ottoman State (1808-1876)

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Kerim Çınar
368339 RAMAZAN DURĞUT 2014 Spor Yönetiminde Özerklik; Türkiye Basketbol Federasyonu Örneği

Autonomy in Sports Administration; A Sample of Turkish Basketball Federation

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Kerim Çınar
360698 BEDRİYE NEVRİHAN GÜRLEYÜK 2014 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Açısından Yönetişim ve İnsan Hakları

Governance and Human Rights in Turkey-EU Relations

Yüksek Lisans/MA Doç.Dr./Assoc.Prof.Dr. Ahmet Kemal Bayram
368364 ŞENOL GÜNDOĞDU 2014 Namık Kemal ve Mehmed Akif’in ‘Batı’ Algıları

The ‘West’ Perceptions of Namık Kemal and Mehmed Akif

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Zelkif Polat
384059 BURÇİN BİLİM 2014 Türkiye’de Kadının Siyasal Katılım Mücadelesi: Afyonkarahisar Örneği

The Struggle of The Women in Taking Part in Political Life in Turkey: Afyonkarahi̇sar Case

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Zelkif Polat
421706 ÜMİT FEYZİOĞLU 2015 Doğa Paradigmasından Siyasal Paradigmaya: Derin ve Toplumsal Ekoloji

From Nature Paradigm to Political Paradigm: Deep and Social Ecology

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Kerim Çınar
454420 MUHARREM ALTINTAŞ 2016 Küreselleşme Sürecinde Kentlerin Dönüşümü ve Ulus-Devletlerin Geleceği

Conversion of Cities and Future of The Nation States in Globalization Process

Yüksek Lisans/MA Doç.Dr./Assoc.Prof.Dr. Ethem Kadri Pektaş
447718 KAZIM BAŞARAN 2016 Yönetişim Yaklaşımı ve Yerel Yönetimler Üzerinde Uygulanabilirliği: Amasya Belediyesi Örneği

The Governance Approach and Its Applicability to The Local Administrations: The Case of Amasya Municipality

Yüksek Lisans/MA Doç.Dr./Assoc.Prof.Dr. Mustafa Fişne
474952 ALPER BAĞCILAR 2017 Ali Fuad Başgil Perspektifinden Anayasal Meseleler (1933-1967)

Constitutional Issues from The Ali Fuad Basgil’s Perspective (1933-1967)

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Kerim Çınar
454426 İSMET ALTUNER 2017 İki Dünya Savaşı Arasında Şeflik Sistemi: Türkiye Örneği

The Chiefdom System Between the Two World Wars: The Case of Turkey

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Zelkif Polat
501221 HULUSİ NUSRET ÖZSOY 2017 Bir Kentli Hakkı Olarak Dolaşım Hakkı: Afyonkarahisar Halkının Algısı Üzerine Bir Araştırma

As an Urban Right Mobility: A Research on The Perception of People of Afyonkarahisar

Yüksek Lisans/MA Doç.Dr./Assoc.Prof.Dr. Ethem Kadri Pektaş
505120 RECEP KAYA 2018 Birinci Körfez Savaşı Sonrası Türkiye’nin Irak’taki Etnik, Dini ve Siyasi Gruplarla Ilişkileri

Turkey’s Relationships with The Ethnic, Religious and Political Groups in Iraq After the First Gulf War

Yüksek Lisans/MA Prof.Dr. Mustafa Fişne
518649 ABUZER ER 2018 Türk Dış Politikası’nda Kültürel Diplomasi: Yunus Emre Enstitüsü Örneği

Cultural Diplomacy in Turkish Foreing Policy: Example of Yunus Emre Institute

Yüksek Lisans/MA Prof.Dr. Mustafa Fişne
519177 UĞUR ERBAŞ 2018 Avrupa Birliği Terörle Mücadele Politikasının Üyelik Sürecine Yansımaları

Reflections of The European Union Counter Terrorism Policy on The Membership Process

Yüksek Lisans/MA Prof.Dr. Mustafa Fişne
521447 OKAN AKPINAR 2018 Yavaş Şehirler (Cittaslow) ve Kentsel Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Seferihisar Halkının Algısı Üzerine Bir Araştırma

Slow Cities (Cittaslow) And the Effects on Urban Livingquality: A Survey on The Perception of The People of Seferihisar

Yüksek Lisans/MA Doç.Dr./Assoc.Prof.Dr. Ethem Kadri Pektaş
535093 MERVE DİNÇ 2019 Kemal Tahir’in Eserlerinde Türkiye’de Tek Parti Dönemi

The One-Party Period in Turkey in The Works of Kemal Tahir

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Zelkif Polat
589981 ALİYE AK 2019 Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Idam Cezası Tartışmaları (1999-2017)

Debates on Death Penalty in Turkey in The European Union Membership Process (1999-2017)

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Kerim Çınar
547204 MİNEL AĞCA 2019 Cumhuriyetçilik Düşüncesi Çerçevesinde Hannah Arendt: Özgürlükçü Cumhuriyetçilik

Hannah Arendt in Accordance with The Idea of Republicanism: Liberal Republicanism

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Kerim Çınar
552397 ÖZHAN TURHANLI 2019 Türk Siyasal Hayatındaki Gelişmelerin Politik Mizaha Yansıması: ‘Akbaba Dergisi’ Örneği (1922-1977)

The Reflection of Political Humour In Developments of Turkish Political Life: The Example of Akbaba Magazine (1922-1977)

Yüksek Lisans/MA Prof.Dr. Mustafa Fişne
567704 ÖZLEM BİRSEN MEMİŞ 2019 28 Şubat Sürecinin Yükseköğretimdeki Yansımaları

28 February Reflections in Higher Education

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Zelkif Polat
588465 BÜŞRA YEŞİM ASLANTAŞ 2019 Türkiye’de 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Olağanüstü Hâl Uygulamalarının Incelenmesi (21 Temmuz 2016-19 Ocak 2017)

Examination of The State of Emergency Regimes After 15th July Coup Attempt in Turkey (21 July 2016-19 January 2017)

Yüksek Lisans/MA Prof.Dr. Ethem Kadri Pektaş
585656 FEYZA NUR DEMİREL 2019 Çin Halk Cumhuriyeti’nde Milliyetçilik Anlayışının Dış Politika Üzerindeki Etkileri

The Impact of Nationalism on Foreign Policy in The People’s Republic of China

Yüksek Lisans/MA Prof.Dr. Mustafa Fişne
588775 SAİD BAHADIR SÜNNETÇİOĞLU 2019 Hatıratlarda Türkiye’de Bürokrasi (1960-1980)

Bureaucracy in Turkey in Memories (1960-1980)

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Kerim Çınar
591782 AHMET CAHİT SARICALAR 2019 Disiplin Işlemlerinde Amaç Unsuru

The Juridicial Purpose Factor in Disciplinary Action

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Mehmet Hatipoğlu
612444 FATMA TEKER 2019 Dış Politikada Din Faktörü: İsrail Örneği

Religion as A Factor in Foreign Policy: The Case of Israel

Yüksek Lisans/MA Prof.Dr. Mustafa Fişne
612097 AYNUR LİMON 2019 Siyasi Bir Lider Olarak Aliya İzzetbegoviç

Aliya Izzetbegovic as A Political Leader

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Kerim Çınar
622046 MURAT GÜRBÜZER 2020 Sosyalist Turan’dan Üçüncü Dünyacılık’a: Sultan Galiyev Üzerine Bir Inceleme

From Socialist Turan to Third Worldism: An Investigetion on Sultan Galiyev

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Zelkif Polat
629880 AYŞE EFE 2020 İbn Haldun’un Mukaddime Adlı Eserinde Yer Alan Şehir ve Şehirleşmeye İlişkin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme

An Examination On Ibn Khaldun’s Thoughts About Urban And Urbanization In His Book Muqaddimah

Yüksek Lisans/MA Prof.Dr. Ethem Kadri Pektaş
626330 GÜLPINAR DUMAN 2020 Anayasal Bağlamda Mülkiyet Hakkı ve Türkiye’de Yabancıların Mülk Edinmesine İlişkin Bir İnceleme

A Review Related to Property Right in The Constitutional Context and The Property of Acquisition of Foreigners in Turkey

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Zelkif Polat
671805 SADAM HUSSIN SAFI 2021 Sovyet İşgalinden Bugüne ABD Dış Politikasında Afganistan

Afghanistan in US Foreign Policy Since the USSR Occupation

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Şahin Eray Kırdım
680173 DÖNDÜ SAYĞI 2021 Siyasal İktidar Konusuna Hıristiyan ve Müslüman Düşünürlerin Yaklaşımı (9.-16. Yüzyılları Arası)

The Approaches of the Christian and Muslim Scholars on the Subject of Political Power (Between 9th- 16th Centuries)

Yüksek Lisans/MA Prof.Dr.Mustafa Fişne
679027 AMAL AHADLİ 2021 Zorunlu Göçün Doğurduğu Temel Sorunlar ve Göç Politikaları: Kubadlı (Karabağ) Örneği


The Effects of Forced Migration on Social Life: Kubadli (Karabağ) Example

Yüksek Lisans/MA Prof.Dr.Ethem Kadri Pektaş
695528
DİLAY SERTEL 2021 Avrupa’da Düşman Algısının Antisemitizmden İslamofobiye Dönüşümü (Almanya Örneği)

The Transformation of Enemy Perception from Anti-semitism to Islamophobia in the Europe (The Case of Germany)

Yüksek Lisans/MA Prof.Dr.Mustafa Fişne
698780 BİLAL GÜLBAKAN 2021 Türk dış politikasındaki dönüşüm: Libya iç savaşı ve Doğu Akdeniz bağlamında konjonktürel bir inceleme (2010-2020)

Transformation in Turkish foreign policy: A conjunctionel examnation in the context of the Libyan civil war and the Eastern Mediterranean (2010-2020)

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Zelkif Polat
736764 ESRA ALTUN 2021 Şerif Mardin’de batı ve batılılaşma kavramları üzerine bir inceleme

A study on the concepts of western and westernization in Şerif Mardin

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Zelkif Polat
728781 TUĞBA GÖZEK 2021 Askeri ve bürokratik vesayet bağlamında 27 Mayıs 1960 Darbesinin incelenmesi

In the context of military and bureaucratic tutelage an analyzi̇ng of the 27 May 1960 Coup

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Zelkif Polat
715445 TUĞBA BOZKURT 2021 Anlamlı yaşam algısı, iyimserlik ve değerlerin üniversite öğrencilerinin siyasal katılımı üzerindeki etkisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi örneği

The effect of perception meaningful life, optimism and values on political participation of university students: The case of Afyon Kocatepe University

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Pınar Dursun
765809 PARWANA BAZGAR 2021 Afganistan’da etnik yapının iktidar mücadelesine etkisinin incelenmesi (1989-2019)

Examination of the influence of the ethnic structure on the struggle for power in Afghanistan (1989-2019)

Yüksek Lisans/MA Prof.Dr. Mustafa Fişne
748967
ALİ ÖZER 2022 TR-33 bölgesindeki büyükşehir ve il belediyelerinin kardeş şehir uygulamaları üzerine bir inceleme

An investigation on sister city practices of metropolitan/provincial municipalities in TR33 region

Yüksek Lisans/MA Prof.Dr.Mustafa Fişne
724108 YUSUF KESKİNER 2022 Türkiye’de sol: 1960-1971

Left in Turkey: 1960-1971

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Zelkif Polat
753011 FURKAN TÜRKAY KAYIŞ 2022 Kuşak-yol girişimi’nin Türkiye için olası etkileri: Fırsatlar ve tehditler bağlamında bir analiz

Possible impacts of belt-road initiative on Turkey: An analysis in the context of opportunities and threats

Yüksek Lisans/MA Prof.Dr.Mustafa Fişne
753015 MERVE AYTAN 2022 Türkiye’de anayasa değişikliklerinin siyasal ortamı: 2010 anayasa değişikliği örneği

The political atmosphere of constitutional amendments in Turkey: The case of the 2010 constitutional amendment

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Kerim Çınar
743546 İSA UNÇ 2022 Doğu Akdeniz enerji rezervleri bağlamında Arap Baharı ve Türkiye’ye etkilerinin incelenmesi

The analysis of the Arab Spring in the context of Eastern Mediterranean energy reserves and its effects on Turkey

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Zelkif Polat
742262 ŞAZİYE DEMİR 2022 Türkiye’de bir Soğuk Savaş enstrümanı olarak antikomünizm ve Dr. Fethi Tevetoğlu üzerine bir inceleme

A study on anticommunism as a cold war instrument in Turkey and Dr Fethi Tevetoglu

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Kerim Çınar
756160 BÜŞRA AKTAŞ 2022 Türkiye’de bakanlık tipi örgütlenme: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı örneği

The ministry-type organization in Turkey: The case of the Ministry of Family and Social Services

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Kerim Çınar
775883 ARDA GÖBEL 2022 Mehmet Saffet (Arın) Engin’in modern Türk siyasal düşüncesine katkıları üzerine bir inceleme

A review on Mehmet Saffet (Arın) Engin’s contributions to modern Turkish political thought

Doktora/Ph.D. Prof.Dr.Mustafa Fişne
788524
MUHAMMET ESAT BOLAT 2022 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yürütme organı ve Devlet Başkanı’nın sorumluluğu: Karşılaştırmalı bir inceleme

Responsibility of Executive Organ and President in Presidential System of Government: A comparative analysis

Doktora/Ph.D. Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Mehmet Hatipoğlu
796994 DİMAZE ÖZDEN 2023 Alev Alatlı perspektifinden Türkiye’de batılılaşma ve aydın meseleleri

The Questions of Westernization and Intellectuals in Turkey from the Perspective of Alev Alatlı

Yüksek Lisans/MA Dr.Öğr.Üyesi/Asst.Prof.Dr. Kerim Çınar
805649 MERVE DÖNE YILDIRIM 2023 Karanlık üçlü kişilik özellikleri, siyasal katılım düzeyi ve kültürel eğilimlerin demokratik liderlik algısına etkisi

The effect of dark triad personality traits, level of political participation and cultural tendencies on the perception of democratic leadership

Yüksek Lisans/MA Doç.Dr./Assoc.Prof.Dr. Pınar Dursun Karslı
846540 ÖZLEM AKDEMİR 2023 Türkiye’de dış göç olgusunun Emirdağlı gurbetçiler örneğinde incelenmesi

Examining the case of migration abroad in Turkey in the example of expatriates from Emirdağ

Yüksek Lisans/MA Prof.Dr. Ethem Kadri Pektaş
834665 AYŞE DEMİRAĞAÇ 2023 Demokrat parti iktidarında bir dönüm noktası olarak 1957 seçimleri üzerine bir inceleme

An examination on the 1957 elections as a turning point in the power of the democrative party

Yüksek Lisans/MA Doç.Dr./Assoc.Prof.Dr. Fatih Demirci

 

14 Eylül 2021, Salı 7202 kez görüntülendi